- راهنمای تحصیل در فرانسه - http://www.etudfrance.com -

تصادف ماشین تلویزیون فرانسه با دوچرخه سوار