بخش همکاری ها و فعالیتهای فرهنگی سفارت فرانسه در شمال تهران واقع شده است. این بخش یک مرکز فرهنگی نیست، بلکه یک بخش اداری سفارت است که تنها با تعیین وقت ملاقات قبلی، مراجعان را می پذیرد.

نشانی: فرمانیه شهید حمید رضا نوریان (کوهستان نهم) شماره۵۳ منطقه پستی ۱٩۵۳۷

تلفن : ۶۰ ۵۰ ۸۰ ۲۲ / ۰۱ ۴۲ ۴۰ ۶۶ / ۸۲ ۲۲ ۲۹ ۲۲ / ۷۲ ۰۳ ۲۸ ۲۲ (۲۱ ۹۸ ۰۰)

۶۶۷۰۵۰۴۴ ، ۶۶۷۰۵۰۴۰

نمابر: ۳۸ ۳۵ ۸۰ ۲۲ (۰۰۹۸۲۱)

پست الکترونیکی: [email protected]

ساعات پذیرش مراجعان : ۹ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۶:۳۰ با تعیین وقت قبلی