برای پزشکان عمومی

دوره مطالعات تخصصی (DES )
کنکور تخصص پزشکی برای افراد خارجی ( که منجر به شرکت در دوره مطالعات تخصصی می شود) تنها برای پزشکی است و برای جراحی دندان وداروسازی کنکور خاصی برای خارجیان وجود ندارد. حق الزحمه دانشجوی خارجی معادل با دستمزد فرانسویان است وبرای طول مدت آموزش ( ۴یا۵ سال بر حسب رشته تخصصی ) توسط مراکزبیمارستانی دانشگاهی پرداخت می شود.

آزمون قابلیت پذیرش ( مرحله اول )
-درماه آوریل ثبت نام در بخش همکاری وفعالیت فرهنگی سفارت فرانسه درایران انجام می شود.
-نامه شرکت درآزمون توسط سفارت ها درماه ژوئیه تنظیم وتحویل می شود.
-سفارت آزمون قابلیت پذیرش رادرماه سپتامبر برگذار می نماید.
آزمون پذیرش در پاریس درماه نوامبر برای تمامی داوطلبان قبولی شده مرحله اول برگزار می شود.( این داوطلبان برای شرکت درآزمون رویدادکوتاه مدت دریافت می کنند)
تاریخ شروع به کار وآموزش در سه ماه بعد خواهد بود.

_ دوره مطالعات تخصصی تکمیلی DESC
دوره ملی با طول مدت ۲ تا ۴ سال است که می توان از آخرین سال تحصیلی دوره مطالعات تخصصی آن را آغاز نمود. تعداد ۳۱ دوره مطالعاتت تخصصی تکمیلی درسه رشته پزشکی (۱۶ رشته ) ،جراحی ( ۸ رشته ) ، زیست شناسی ( ۸رشته ) وجود دارد.

برای پزشکان متخصص

-گواهی آموزش تخصصی پیشرفته (AFSA )
شرایط ثبت نام :
-این گواهی به دارندگان مدرک پزشکی تخصصی اعطا خواهد شد.
_ این بورس به اتباع خارجی اعطا می شود.
-مدت دوره برای دریافت این گواهینامه : حداقل یک ترم شش ماهه وحداقل دوترم
-درخواست کتبی متقاضی که در آن فرد اهداف وانگیزه های خود را از گذراندن دوره اعلام کند.
-نامه مسئول مؤسسه خارجی اعزام کننده که دراین نامه اهداف آموزشی موردنظر در فرانسه درج واعتباراین دوره آموزشی تأییدشده باشد.
-نظر مساعد استاد راهنمای DESC ( مدرک مطالعات تخصصی تکمیلی ) فرانسه
-پرونده اداری ارسال شده فرد به رئیس دانشگاه مورد نظر در فرانسه که او درباره ثبت نام یا عدم ثبت نام یا عدم ثبت نام فرد تصمیم می گیرد.
-توجه: فرد متقاضی با مدرک AFSA که درفرانسه تأیید می شود حق ندارد در فرانسه به حرفه پزشکی مشغول شود.