مقررات دوره های پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی براساس متون تدوین شده توسط وزارت بهداشت ووزارت آموزش هستند. درپایان سال اول برای هر دانشگاه ظرفیت پذیرش مشخص می شود ، تعداد دانشجویان خارجی نیزبه صورت در صدی از این ظرفیت است. این دوره ها در دانشگاهها یی ارائه می شوند که واحدهای آموزشی آن تحت عنوان مرکزبیمارستانی دانشگاهی (CHU) گردآمده اند.
برنامه آموزشی آنها مشتمل بر سه سیکل است وبه همان صورت سامان گرفته است: درپایان سال اول سیکل اول برای انتخاب شاخه تخصصی کنکور برگزار می گردد.

پزشکی

برای اخذ مدرک دولتی پزشکی عمومی ۹ سال وبرای تخصص پزشکی ۱۰ یا ۱۱ سال تحصیل دانشگاه الزامی است.
-سیکل اول (PCEM ) در ۲ سال. پس از موفقیت در کنکور ( مشترک برای پزشکی ودندانپزشکی ) ، در پایان سال اول ارائه می شود . کنکور برای پزشکی ودندانپزشکی مشترک است.
-سیکل دوم (DCEM ) در۴ سال داوطلبان را برای اخذ مدرک سنتز بالینی ودرمانی آماده می کند.
-سیکل سوم : دوره residanat ( معادل انترنی در ایران ) که دانشجوپس از سیکل دوم مستقیماً به آن وارد می شود. در مدت دوسال ونیم مدرک پزشکی عمومی را دریافت می کند. به دنبال این دوره ، پزشکان عمومی می توانند یک یا دوسال دوره های توانایی پزشکی راکه دوره های تخصصی هستند بگذرانند.( آلر گولو لوژی ، آنتریولوژی ، طب سالمندان ، پزشکی سالمندان ، حوادث و….)
-دوره تخصصی پزشکی در ۴ یا ۵ سال است که پس ازکنکور دانشجورا به دوره تخصصی پزشکی راهنما می شود.
( ۹رشته تخصصی درکنکورپیشنهاد می شود: تخصصهای جراحی ، تخصصهای پزشکی داخلی ، طب کار ، بهداشت عمومی ، زیست شناسی پزشکی ، روانکاوی ، بیهوشی ، جراحی ، اطفال ، زنان وزایمان).

دندانپزشکی

۶سال برای اخذ مدرک دولتی دندانپزشکی
-سیکل اول (PCEM ) دردوسال ، پس از موفقیت در کنکور پایان سال اول ارائه می شود . کنکور برای پزشکی ودندانپزشکی مشترک است .
-سیکل دوم در سه سال
-سیکل سوم در یک سال برای شاخه تخصصی
-داروسازی
۶سال برای مدرک دولتی دکترای داروسازی
-سیکل اول ودوم در دوسال
-سیکل سوم در ۲یا ۵سال برای شاخه تخصصی

روشهای دستیابی غیر فرانسویان به تحصیلات پزشکی

پذیرش مستقیم به دوره پزشکی عمومی ممکن نیست . یک غیر فرانسوی که هنوز مدرک پزشکی را درکشور خود کسب نکرده باشد . در هر سطحی از دوره دانشگاههای ، باید در کلاسهاس سال اول سیکل اول وکنکور پایانی سال شرکت کند واگر در این کنکور قبول شود، پس از بررسی پرونده اش سطح دانشگاهی که قبلاً در کشورش کسب کرده است مورد ارزشیابی ومعادل سازی قرارمی گیرد.
درخصوص دوره تخصصی ، به غیر از دوره آماده ساز DES مدرک مطالعات تخصصی مختص پزشکان عمومی خارجی ، دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان وپزشکان خارجی درنظر گرفته شده اند وبرخی مدارک دانشگاهی درسطح بسیار تخصصی نیز برای دانشجویان خارجی قابل دسترسی است. تمامی این دوره ها نیازمند آشنایی خوب با زبان فرانسه است.