از امسال فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های دولتی فرانسه، مدارس مهندسی، مدارس هنر و مدارس بازرگانی و تجارت ساده تر می شود. این فرآیند شامل مقاطع : لیسانس (سال دوم و سوم)، فوق لیسانس می باشد و فقط از طریق دفتر اطلاع رسانی دانشجویی سفارت فرانسه در تهران (کامپوس فرانس ایران) امکان پذیراست.

-تاریخ ثبت پرونده آنلاین : ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۰ اردیبھشت ۱۳۹۴

توجه: قبل از اتمام تاریخ ثبت نام آنلاین جھت گرفتن مدرک زبان فرانسه اقدام نمایید. مدارک مورد قبول نظیر:

TCFTP-DELF&DALF TP-TEFTP

جھت اطلاع از تاریخ ونحوه ثبت نام در امتحانات :

www.ambafrance-teheran-culture.com

مراحل اخذ پذیرش :

۱-ایجاد پرونده آنلاین توسط دانشجو و انتخاب دانشگاه ھا :

لینک ثبت نام از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ فعال خواھد شد. در سایت کمپوس فرانس.

۲-تایید پرونده توسط دفتر اطلاع رسانی دانشجویی سفارت فرانسه

۳-گرفتن جواب پذیرش از سوی دانشگاه ھا

۴-درخواست ویزای دانشجویی

جهت کسب اطلاعات : تلفن ۴۱/۴۳/۴۴ /۶۶۷۰۵۰۴۰

داخلی ۳

و شماره : ۰۹۳۳۴۵۴۶۸۵۳

روزهای یکشنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۱ تا ۱۳

www.iran.campusfrance.org