عبدالله بوتیمار – بازیگر و دوبلور قدیمی سینما – درگذشت.

صدای عبدالله بوتیماراز فیلم جنگل آسفالت اینجا