ایستگاه سواحل ولیعصر ….. ایستگاه بعدی سواحل هفت تیر